Kancelaria Radców Prawnych Bednarz, Mulewska, Strzyżewski s.c.

Zakres usług

Kancelaria Radców Prawnych

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa i branżach

Odzyskiwanie należności
 • Dla podmiotów gospodarczych
 • Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
Inne sprawy cywilne
 • Porady prawne w sprawach o zapłatę, o zasiedzenie, o wydanie rzeczy, o naruszenie posiadania, eksmisję, o zniesienie współwłasności, o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, wykonywania umów,
 • Opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych,
 • Sprawy z zakresu spedycji i transportu.
Rozwodowe sprawy i inne z zakresu Prawo rodzinne
 • Porady prawne w sprawach o rozwód, separacje, alimenty, podział majątku, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, opieka, kuratela,
 • Sporządzenie pozwów, wniosków i innych pism w sprawach o rozwód, separacje, alimenty, podział majątku, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, opieka, kuratela,
Prawo podatkowe
 • Bieżące doradztwo prawno-podatkowe
 • Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych skutków transakcji
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy przekształceniach
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
Prawo pracy
 • Udzielanie porad prawnych w sprawach ze stosunku pracy, w szczególności dotyczących wynagrodzenia, ekwiwalentu, rozwiązania umowy o pracę, klauzule poufności, klauzule zakazu konkurencji, sprawy wiążące się z czasem pracy (dyżury, delegacje, nadgodziny i ich rozliczanie), zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw, odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • Reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
 • Regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
Upadłość i restrukturyzacja: Upadłości dla przedsiębiorców i konsumentów
 • Przygotowujemy i składamy wnioski o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jak również pisma, wnioski i skargi w toku całego postępowania;
 • Reprezentujemy wierzycieli i dłużników na etapie zgłaszania listy wierzytelności do masy upadłościowej, zarządzania masą upadłościową oraz jej likwidacji;
 • Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w kontaktach z syndykiem masy upadłościowej, nadzorcą sądowym bądź zarządcą.
Zamówienia publiczne
 • Świadczymy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu przedmiotu zamówienia i wyboru optymalnego trybu postępowania, przy przygotowaniu SIWZ, umowy o udzielenie zamówienia publicznego i innej dokumentacji przetargowej, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych lub zagranicznych;
 • Doradzamy w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • Sporządzamy i opiniujemy umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy konsorcjum i umowy o podwykonawstwo;
 • Doradzamy w zakresie odwołań, sprzeciwów,
 • Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
Prawo budowlane
 • Negocjowanie, konstruowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa budowlanego,
 • Reprezentację w sporach dotyczących inwestycji budowlanych, w szczególności w sprawach związanych między innymi z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę,
Prawo administracyjne
 •  Obsługa prawna na etapie poprzedzającym wystąpienie do organów administracyjnych, reprezentację w całym postępowaniu administracyjnym,
 • Przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych, i reprezentację przed tymi sądami
Prawo bankowe
 • negocjacje w sprawie zadłużenia (umowy kredytów hipotecznych, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, kredytów konsumpcyjnych)
 • Reprezentowanie w procesach sądowych,
 • Weryfikacja umów i innych dokumentów
 • Porady prawne dotyczące kredytów we frankach,
 • Przygotowanie wniosków i pozwów.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach

 • 5Sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji
 • 5Egzekucyjnych
 • 5Przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • 5Przed organami podatkowymi
 • 5Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • 5Przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi

%

Zadwolonych Klientów

Bogate doświadczenie w różnych zakresach prawa

Posiadamy także bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności (ponad 4 letnia współpraca z instytucją w skali krajowej udzielającą kredytów) oraz prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ogólnym.

Z racji wieloletniej współpracy posiadamy bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych w branży energetycznej i cukrowniczej.

Jako Kancelaria wyspecjalizowaliśmy się w tworzeniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczych, także dzieleniu i wyodrębnianiu Spółek w procesie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. 

tel/fax 29 761 20 55